Tasarımı Kaydet  Kapat

Hakkımızda / Dernek Tüzüğü

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ KOMİSYONCULARI  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
                                                                        
 MADDE 1)- TEMEL HÜKÜMLER :  
                       DERNEĞİN ADI : İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ KOMİSYONCULARI DERNEĞİ. Kısa adı (İSKOMDER)’dir.
 
 MADDE 2)- DERNEĞİN MERKEZİ : İstanbul’dadır. Şubesi açılmayacaktır.    
 
 MADDE 3)- DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ VE FAALİYET ALANI
                       A)- DERNEĞİN AMACI :
                              Dernek üyelerinin ortak sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak. Amaçlarını gerçekleştirmek için toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir. Araştırma, plan ve projeler yaptırabilir, yarışmalar düzenleyebilir. Her türlü faaliyetlere maddi ya da manevi destek verebilir.
                       B)- DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
                             a)- Üyelere arasında ekonomik ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve üyelerin yasal haklarını ve ihtiyaçlarının karşılanması hususunda resmi ve gayrı resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, gerektiğinde avukat, doktor, müşavir, danışman vs. tutmak.
                             b)- Üyeler arasında birlik ve beraberliğin temini ve korunması için gereken işleri yapmak.
                             c)-  Mesleğimiz ile ilgili gelişme ve yeniliklerden haberdar edecek bilimsel toplantılar, slayt gösterileri, video çalışmaları, pratik çalışma ortamları oluşturacak faaliyetlerde bulunmak ve bu faaliyetlere maddi ya da manevi destek vermek. Üyelerin mesleki gelişmelerini sağlamak, bilimsel çalışmalarını ortaya koydukları iş hizmetleri tanıtmak için toplantılar, sergiler, iç ve dış seyahatler düzenlemek, arşiv oluşturma, yayında bulunmak.   Mesleğimizle ilgili olarak yetkili mercilerden izin alınarak bülten, dergi, gazete, broşür, kitap ve benzeri yayınlar çıkarmak. Dernek üyelerinin birlik ve beraberliklerinin sağlanması ve kaynaşmalarını sağlamak için gerek görüldüğünde lokal açıp işletmek veya kiraya vermek.
                             d)- Meslek haysiyetini; hak ve hukukunu her türlü tecavüz ve ihmale karşı korumak. Kamu, özel, tüzel, resmi ya da yarı resmi tüm kurum ve kurumlarla yurt içi ve dışında işbirliğine girmek.
                             e)- Mesleğin kamuoyu karşısında tanıtılmasını temin ve fonksiyonunun gereklerini açıklamak için yayın organları ile işbirliği yapmak. Ayrıca amaç ve faaliyetleri için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından istifade ederek toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler tertip eder.   
                             f)- Üyelerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve iş konuları ile diğer ortak sorunların çözümlenmesine ve üyelerin bireysel gelişimini sağlayacak konularda  birlikteliklerine yardımcı olmak. Bu konuda kamu iktisadi ya da belediye iktisadi teşekküllerle dernek adına yazışmak, işletmeler kurarak işbirliğine girmek; mevcut bu tür yerlerden derneğe kira ya da satın almalarla imkanlar sağlamak. AB Hibe Fonlarından mesleğimiz ile ilgili konulara uygun projeler yapmak.
                            g)- Üyelerin (Müstahsil, kabzımal, komisyoncu, müstahsil vekili) gerek esnaf gerek Belediyelerle ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki gereği muhatap oldukları diğer özel ve tüzel kişilerle ilişkilerinde yardımcı olmak, anlaşma yollarını temin etmek bu ilişkilerin düzenli yürümesini sağlayacak gerekli önlemleri almak. Üyelerin maddi ve manevi haklarını ilgililer nezdinde korumak ve gerekli girişimleri yapmak.
                            h)- Meslek ile ilgili ithalatçı firmalarla temaslar kurarak malzeme ve diğer aletlerin daha ucuz olarak üyelerin yararına sunmak.
                            ı)- Meslek onurunun korunması için gerek üyeler arasında ve gerekse kamuoyu önünde lüzumlu tedbirleri almak. Üyeler arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı sağlamak için bir yardımlaşma sandığı kurmak.   
                            i)- Dernek üyelerinin ve hal komisyoncularının hak ve çıkarlarını korumak. Üyeler arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı sağlamak. Üyeleri ve benzeri amaçlı diğer derneklerin üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek. Bu amaçlar doğrultusunda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için vakıf, işletme kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara katılmak.
                           j)- Türkiye sınırları içerisinde bulunan Su Ürünleri Hallerinin birbirleri ile iletişimini, dayanışmasını sağlamak.
                           k)- Üyelerin mesleklerini ifasını kolaylaştıracak projeler hazırlamak, araştırmalar yapmak. Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara tavsiye ve önerilerde bulunmak. Üyelerin konut ve işyeri ihtiyaçlarının temini hususunda kurulmuş ve kurulacak kooperatiflerle iş birliği yapmak veya yeni kooperatifler kurmak.
                           l)- Üyelerin zaruri ihtiyaç maddeleri ile mesleklerinin ifasında kullandıkları her türlü madde ve malzemenin daha ucuz ve kaliteli bir şekilde temini için sandıklar kurulmasını sağlamak veya öncülük etmek.
                          m)- Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerindeki ayni hak tesis etmek. Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek veya kiraya vermek. Derneğe gelir temin etmek amacıyla konser, yemekli ve yemeksiz gece, kır gezisi, kermes ve piyango düzenlemek.
                         n)- Derneğin amacına yönelik faaliyetlerini sürdürebilmesi için bu amaçla kurulmuş olan tüm derneklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmak, ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek. Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak, yardımlaşmak.  
                        o)- Müstahsil ve yetiştiricilere ülkemizde tutulan ve yetiştirilen su ürünlerinin paketlenmesi, pazarlanması ve kullanılması ve su ürünleri ile ilgili herkesin çevre ve doğa koruma bilincini geliştirmek ile ilgili kurslar açmak, seminerler düzenlemek.
                       ö)- Su ürünleri ile ilgili konularda ülkemizi dış ülkelerde tanıtmak için gerekli düzenleri ve girişimleri yapmak. Bu konuda çalışan benzer dernek ve organizasyonlar ile ortak çalışmalara katılmak, fuarlar düzenlemek.
 
         FAALİYET ALANI :       
            Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 4)- ÜYELİK KOŞULLARI :
                                  Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Su Ürünleri Hali içerisinde ticari faaliyette bulunan dükkan tahsis belgeli veya tahsis sahibi şirkete ortak bulunan herkes üye olabilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilir.
 
MADDE 5)- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :
                     Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
MADDE 6)- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
                     A)- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
                     B)- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
                     C)- Yazılı, ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.
                     D)- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
                     E)- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
                     F)- Üyenin vefat etmesi ile üyeliği sona erer. Üyenin mali sorumluluğu ölüm tarihinde biter.
                     Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir, dernek malvarlığında hak iddia edemez. Dernek üyelerinin, üyelik formunda veya üye kayıt defterindeki ikamet adreslerindeki değişiklikleri bildirmeleri zorunludur. Aksi halde bu adrese yapılan tebligatlar eline geçmese de geçerli sayılır.
 
MADDE 7)- ÜYELERİN HAKLARI :
                     A)- Her üye, dernek faaliyetlerine ve yönetime katılır.
                     B)- Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kişi yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.                                                                                                                                         
 
MADDE 8)- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
                     Üyelerden aylık ya da yıllık olarak üye aidatı ve bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı alınır. Bu miktarları arttırmaya ya da eksiltmeye genel kurul yetkilidir.              
                     Üye aidatını ödemeyen üye yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurulda seçme ve seçilme hakkını kullanamaz.
                     Ayrıca üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 
MADDE 9)- DERNEĞİN ORGANLARI :
    A)- Genel Kurul, B)- Yönetim Kurulu, C)- Denetim Kurulu, D)- Disiplin Kurulu’dur.

MADDE 10)- ZORUNLU OLMAYAN ORGANLAR :
                       Yönetim Kurulu ile görev sorumluluğu paylaşan organlar, yan kuruluşlar ve görevliler oluşturabilir. Bunların ad, nitelik, görev ve sorumlulukları Yönetim kurulunca hazırlanıp Genel Kuruldan geçirilen bir yönetmelikle belirlenir.
 
MADDE 11)- GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI :
                       Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Genel Kurul üç yılda bir ARALIK ayında yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
 
MADDE 12)- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL :
                       A)- Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
                       B)- Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
                       C)- Dernek üyelerini beşte birinin yazılı olarak başvurusu üzerine, Yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
MADDE 13)- TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ :
              Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
                       Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
                       Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
MADDE 14)- TOPLANTININ YERİ, TOPLANTI YETER SAYISI  İLE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :
                       Genel kurul toplantıları; genel kurulda aksine bir karar alınmadıkça dernek merkezinde yapılır. Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile, derneğin feshine veya tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.
                       Genel kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, derneğin feshi veya tüzük değişikliği kararlarında ise toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin oy çoğunluğu aranır.
            
             Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
             Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.      Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 15)- GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USÜLÜ : 
                       Genel kurul toplantıları duyuruda belirtilen yerde belirtilen gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyeleri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
                       Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişilerin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
                       Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
MADDE 16)- OYLARIN KULLANILMASI :
                      Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
                      Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişiklikleri ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
                      Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına verilir.
 
MADDE 17)- SEÇİLEBİLME YETER SAYISI :
                       Kurulların asil ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sıralanır. Kurulların asil ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında genel kurul önünde, genel kurul Divan Başkanı tarafından ad çekme sureti ile sıralama belirlenir.

MADDE 18)- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
                       Genel kurul aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir.
                       A)- Dernek organlarını seçmek.
                       B)- Dernek tüzüğünü değiştirmek.
                       C)-Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek. Üye aidatlarını belirlemek.
                       D)-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.
                       E)- Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak. Yönetim Kurulunca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karar vermek veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
                       F)- Dernek için gerekli taşınır, taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır, taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
                       G)- Derneğin federasyona kurucu üye olarak  katılması, kurulmuş olan federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek. Federasyonlara asil ve yedek delege üyelerini seçmek veya Yönetim Kuruluna yetki vermek.
                       H)- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında temsilcilik veya şube açması, yurt dışında açılmış kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konusunda karar vermek.
                       I)- Derneği feshetmek.
                       İ)- Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek.
                       J)- Derneğin diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebeplerle görevden almak. 
                       K)- Dernek şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.
                       L)- Derneğin vakıf kurması.
                      M)- Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk (yurt içi ve yurt dışı) ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek.
                       N)- Üyelerin sosyal faaliyetlerde müşterek hareket etmelerini organize etmek üzere, lokal eğitim merkezi, sosyal tesisler açmak ve işletmek için yönetim kuruluna yetki vermek. Sandık kurmak.
                       O)- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 
MADDE 19)-YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ :
                      Yönetim kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında 1 başkan, 3 başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 1 sayman seçer. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Toplantıya Dernek Başkanı, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve kararlar salt çoğunluk ile alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına art arda üç kez veya toplam beş kez katılmayanların Yönetim Kurulu Üyeliğinden düşürülür.
                      Yönetim kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyenin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hukuk hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
                      Yönetim kurulu aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir.
                      A)- Derneği temsil etmek veya bu görevi üyelerden birine veya üçüncü kişiye vermek.
                      B)- Derneğin gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak.
                      C)- Üyelik başvurularını karara bağlamak.
                      D)- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde yer alan ve genel kurulca verilen diğer işleri yapmak. Derneğin çalışmaları ile ilgili iç tüzük, yönetmelik ve genelge hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak. Çalışma kurulları, komisyonlar vs. kurmak.
                      E)- Gerekli görüldüğünde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
                      F)- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, işletmek veya kiraya vermek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
                     G)- Derneğin yararına piyango, balo, kermes, sergi, gezi vs. düzenlemek, web. Sitesi online sistemler kurmak, mesleki konular ile ilgili kampanyalar açmak, takvim, meslek ile ilgili dergi ve broşür bastırmak.
                     H)- Derneğe ait yazışmaların ve kayıtların usulünce yapılmasını sağlamak. Belirleyeceği günlerde ve üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanarak dernek işlerini görüşmek. Alınan kararları karar defterine yazılmasını sağlamak.
                       I)- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.
                       J)- Genel Kurulda alınan kararları uygulamak. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her türlü kararı almak ve uygulamak.
                      K)- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak yetkileri kullanmak.
 
MADDE 20)- DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ :
                      Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu, denetleme görevini kulüp tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre yapar. Denetim kurulu; kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığının kulüp tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 
MADDE 21)- DİSİPLİN KURULU :
                        Disiplin Kurulu, genel kurul tarafından seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Yapılacak ilk toplantıda bir başkan seçilir. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevlere göre dernek amaçlarına aykırı hareket eden üyelerin durumlarını inceler. Disiplin suçu işleyen ve tüzük amaçlarına uygun harekette bulunmayan üyeden yazılı savunma ister. Tespit edilen suç delillerine göre ihtar, geçici ihtar, ihraç gibi cezaların verilmesi için kanaatini Yönetim Kuruluna sunar. Bir Genel Kurul döneminde (iki yıl) üç defa uyarma cezası alan üye Yönetim Kurulu tarafından ihraç edilir.
 
MADDE 22)- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :
                       Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
MADDE 23)- DERNEK ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :
              Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
                   
MADDE 24)- FEDERASYON KURULMASI :
                       Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş amaçlarına uygun olan dernekler ile birleşerek federasyon kurabilir, aynı amaçlı federasyonlara katılabilir.
 
MADDE 25)- PLATFORM OLUŞTURMA :
                       Dernek amaçları ile ilgisi bulunan, kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,
derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturabilir.
                      Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.
 
MADDE 26)- TEMSİLÇİLİK AÇMA :
                       Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden dernek başkanı sorumludur.
 
MADDE 27)- SANDIK KURMA :
                        Dernek, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.
 
MADDE 28)- LOKAL VE TESİS AÇMA :
                        Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir, işlettirebilir.
                        
MADDE 29)- DERNEĞİN GELİRLERİ : 
                      1)- Üye aidatları,
                      2)- Dernek adına çıkarılan yayınlardan, düzenlenen web. sitesi reklamları, piyango ile balo, eğlence, kampanyalar, temsil, piyes, konser, gezi, yemek ve sosyal tesislerden sağlanan gelirler, radyo, T.V. gelirleri,  proje gelirleri,  kooperatif gelirleri.
                      3)- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
                      4)- Yasalar çerçevesinde yapılan bağışlar,                      
                      5)- Yardım toplama kanununa göre toplanan yardımlar. Dernek adına bankaya yatırılan paradan elde edilen faiz gelirleri.
                      6)- Bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri,
                      7)- Derneğe ait işletmelerden ve sosyal tesislerden  elde edilen gelirler. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.
                      8)- Menkul kıymetler, gayrimenkul ve lokal işletmesinden sağlanan gelirler, iktisadi teşebbüs kurmak ve kiraya verilmesinden sağlanan gelirler.
                      9)- Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.
 
MADDE 30)- YARDIM KABUL EDİLMEYECEK KURULUŞLAR :
                         Dernek, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunamaz.
 
MADDE 31)- TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER :
                Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
              a)- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
             1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
             2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
             3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
             4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
             5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
             6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
           Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
 
           b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
           1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
           2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
           Defterlerin Tasdiki
           Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
                    
MADDE 32)-DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ :
             Defter tutma esasları;
             Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
           Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
           Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
           Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
                     
MADDE 33)- KAYIT USULÜ:
                       Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun tutulur.
 
MADDE 34)- GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ :
                       İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (3l Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 35)- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ İLE GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ :
                        Gelir ve gider belgeleri;
              Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
              Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
              Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
              Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
              Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
              Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
MADDE 36)-ALINDI BELGELERİ :
                      Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK-17 ‘de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
MADDE 37)-YETKİ BELGESİ :
              Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğrafını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin birer suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilir. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir    
              Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
              Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
 
MADDE 38)- BEYANNAME VERİLMESİ :
                       Derneğin. Bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) Dernek Beyannamesi dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
 
MADDE 39)- GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİNİN BİLDİRİLMESİ :
               Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
                     
MADDE 40)- GAYRIMENKUL EDİNME VE TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ:
                       Derneğin yararına, bağış ve ölüme bağlı tasarruf, satın alma vs. yollarla edinilen taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliğinin EK-26’da sunulan) Taşınmaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 
MADDE 41)-YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ :
                       Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 
MADDE 42)- KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM :
                        Derneklerin, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır. Projelerin, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması şarttır. Yapılacak protokol çerçevesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu olan, kamu kurum ve kuruluşu ile derneğin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve tercihen koordinatörlüğünü dernek temsilcilerinden birinin yaptığı bir proje yönetim grubu  oluşturulur. Protokolde, proje yönetim grubunda proje saymanı olarak dernek saymanının yer alması zorunludur. Proje yönetim grubu, yapılan protokol ve projenin örneğini EK-23’de gösterilen Proje Bildirimine ekleyerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde projenin tarafı olan dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine vermekle yükümlüdür.
                    Kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler ortak projelerde kendi kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı hallerde, ortaklık anlaşması çerçevesinde , proje maliyetine sağlayacakları nakdi katkıları ortak bir hesapta bloke ederler. Kamu kurum ve kuruluşları projelere en fazla ayni veya nakti yüzde elli katkıda bulunabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları proje süresini geçmemek şartıyla, ortak projeye arsa tahsisinde bulunabilir. Proje çerçevesinde yapılacak harcamaların bir bankada açılacak ortak bir hesaptan yapılması, harcamaların belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıl suretlerinin dernekler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda saklanması zorunludur.
                     Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare amirleri tarafından da denetlenebilir.     
 
MADDE 43)-DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ :
                       Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
                      Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
MADDE 44)- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :
                       Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ya da leasing ile de  yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneğin ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
MADDE 45)- DERNEK AMBLEMİ :
                        Derneğin amblemi Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valiliğe yapılır. Dernek amblemi Yönetim Kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Hiçbir siyasi kuruluşu, kişi ve tüzel kişiliği temsil edemez.
 
 
MADDE 46)- TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :
                      Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz
                      Tüzük değişikliği için gerekli karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
 
MADDE 47)- DERNEĞİN FESHİ :
                      Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.   Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulanan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 
MADDE 48)- DERNEĞİN MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ :
                      Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere,
Feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği ibaresi kullanılır.
                       Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
                      Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilen ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
                      Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
                      Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır.
 
MADDE 49)- HÜKÜM EKSİKLİĞİ :
                       Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.